Dotazy Exekutivě ČSH ve věci neúčasti reprezentačního výběru mužů České republiky na MS 2021

I. Dotazy k oblasti epidemiologické a zdravotní prevence

 1. Je možné předložit hlavní hygieničkou schválené závazné hygienickoepidemiologické podmínky pro konání reprezentačního srazu a současně také schválený manuál organizačních opatření?
 2. Která konkrétní osoba je v případě mužské seniorské reprezentace odpovědná za realizaci předepsaných hygienicko-epidemiologických podmínek v průběhu reprezentačního srazu a kdo dohlíží na jejich dodržování?
 3. Bylo ze strany této nebo jiné osoby v průběhu reprezentačního srazu zjištěno jakékoliv porušení těchto nařízení?
 4. Jakým způsobem byl řešen pobyt, stravování a přesun na sportoviště hráčů a členů realizačního týmu v průběhu reprezentačního kempu v Zubří?
 5. V jakém počtu byli ubytováni hráči a členové realizačního týmu v průběhu reprezentačního kempu v Zubří?
 6. Které další osoby mimo hráčů a realizačního týmu měly přístup do prostor, ve kterých se konal reprezentační kemp v Zubří, a to především v čase fyzické přítomnosti hráčů a realizačního týmu v nich a jak byly tyto přístupy evidovány?
 7. Jakým způsobem probíhala pravidelná dezinfekce těchto prostor?
 8. Jakým způsobem byl řešen pobyt, stravování a přesun na sportoviště hráčů a členů realizačního týmu v průběhu reprezentačního kempu v Plzni?
 9. V jakém počtu byli ubytováni hráči a členové realizačního týmu v průběhu reprezentačního kempu v Plzni?
 10. Které další osoby mimo hráče a realizační tým měly přístup do prostor, ve kterých se konal reprezentační kemp v Plzni, a to především v čase fyzické přítomnosti hráčů a realizačního týmu v nich a jak byly tyto přístupy evidovány a schvalovány?
 11. Jakým způsobem probíhala pravidelná dezinfekce těchto prostor?
 12. Označila krajská hygienická stanice v některý okamžik jedno z míst konání reprezentačního kempu za ohnisko šíření nákazy, případně šíření nákazy jako takové za komunitní, a jaká případně nařídila obecná opatření k jeho zamezení?
 13. Bylo ze strany krajské hygienické stanice stanovena pravděpodobná příčina šíření onemocnění?
 14. Jak byla organizačně zabezpečena účast na přípravné utkání se Slovenskem z pohledu hygienicko-epidemiologických podmínek a jak byl zajištěn její soulad s manuálem organizačních opatření pro konání reprezentačního srazu?
 15. Jaký byl důvod pro přerušení reprezentačního soustředění v období 29.12.2020-1.1.2021, která odpovědná osoba o tomto přerušení rozhodla a jak bylo zajištěno dodržení všech hygienicko-epidemiologických podmínek ze strany hráčů a členů realizačního týmu v tomto období?
 16. Proč nebyl ze strany odpovědných osob organizován reprezentační sraz formou přísné izolace hráčů a realizačního týmu (tzv. bubliny), tedy na jednom místě, bez přerušení, s dostatečnou počáteční izolací všech účastníků a bez dalšího kontaktu s okolním prostředím, a to až do odjezdu na šampionát?
 17. Konkrétně kteří hráči ze závěrečného jednadvaceti členného výběru nebo členové realizačního týmu již v minulosti onemocnění covid-19 prodělali a v jakém časovém období?
 18. Konkrétně u kterých hráčů ze závěrečného jednadvaceti členného výběru a členů realizačního týmu byla potvrzena nákaza nemocí covid-19 a v jakém časovém období?
 19. Jakým způsobem byla nákaza prokázána (PCR nebo antigenní test)?
 20. Pokud byla u některých hráčů ze závěrečného jednadvaceti členného výběru nebo členů realizačního týmu prokázána nákaza opakovaně, tak u kterých konkrétně a v jakém časovém období?
 21. Jaká konkrétní ochranná opatření byla u jednotlivých osob nařízena ze strany Krajské hygienické stanice?
 22. Jaká konkrétní preventivní hygienicko-epidemiologická opatření byla učiněna po připojení dodatečně povolané deseti členné skupiny ke zbytku týmu?
 23. Konkrétně kteří hráči z dodatečně povolané desetičlenné skupiny již v minulosti onemocnění covid-19 prodělali a v jakém časovém období?
 24. Konkrétně u kterých hráčů z dodatečně povolané deseti členné skupiny byla potvrzena nákaza nemocí covid-19 a v jakém časovém období?
 25. Jakým způsobem bylo prováděno preventivní testování hráčů (PCR test, antigenní test, test protilátek)?
 26. Pokud byla u některých hráčů z dodatečně povolané deseti členné skupiny prokázána nákaza opakovaně, tak u kterých konkrétně a v jakém časovém období?
 27. Jaká konkrétní ochranná opatření byla u jednotlivých osob nařízena ze strany Krajské hygienické stanice?
 28. Kteří konkrétní hráči byli bezprostředně před plánovaným odjezdem na šampionát zraněni a jaký byl přesný rozsah těchto zranění?
 29. Jakým způsobem bylo v průběhu reprezentačního kempu v Plzni komunikováno s hráči původní širší pětatřiceti členné nominace, kteří nebyli dodatečně povoláni k reprezentačnímu srazu?
 30. O které konkrétní hráče se jednalo?
 31. Kolik z těchto zbývajících hráčů v minulosti prodělalo onemocnění covid-19 a v jakém časovém období?
 32. Byl někdo z těchto hráčů v poslední době pozitivně testován na onemocnění covid-19 a v jakém časovém období?
 33. Pokud ano, kolik z těchto hráčů v minulosti prodělalo onemocnění covid-19 a v jakém časovém období?
 34. Pokud ano, byl někdo z těchto hráčů v poslední době pozitivně testován na onemocnění covid-19 a v jakém časovém období?
 35. Konkrétně kteří hráči ze všech výše zmíněných skupin v jakékoliv fázi reprezentační přípravy odmítli účast v reprezentačním týmu a s jakým zdůvodněním?
 36. Jaké bylo konkrétní složení lékařského týmu, který nedoporučil účast na světovém šampionátu?

II. Dotazy k oblasti sportovního, obecného a finančního managementu

 1. Ze strany ČSH bylo prezentováno, že za rozhodnutím neúčastnit se světového šampionátu byl, mimo jiné, také nesouhlas hráčů a členů realizačního týmu s odjezdem na šampionát. Konkrétně kteří hráči a členové realizačního týmu vyjádřili tento nesouhlas?
 2. Bylo nad rámec původní pětatřicetičlenné nominace komunikováno v průběhu soustředění v Plzni s dalšími hráči?
 3. Pokud ano, tak konkrétně se kterými?
 4. Jakým způsobem bylo v průběhu reprezentačního kempu v Plzni komunikováno s hráči původní širší pětatřiceti členné nominace, kteří nebyli dodatečně povoláni k reprezentačnímu srazu?
 5. Kteří hráči a členové realizačního týmu se účastnili reprezentačního kempu v Zubří a v jakém časovém období?
 6. Kteří hráči a členové realizačního týmu se účastnili reprezentačního kempu v Plzni a v jakém časovém období?
 7. Konkrétně kteří hráči byli v dodatečně povolané desetičlenné skupině, která se připojila k reprezentačního kempu v Plzni a v jakém časovém období byli pozváni/připojili se k týmu?
 8. Byla při rozhodnutí nezúčastnit se MS diskutována i otázka finančních dopadů tohoto kroku? (Jaká byla celková nebo poměrná část nákladů vynaložená na přípravu, jaká byla celková nebo poměrná část nákladů souvisejících s pobytem týmu na MS? Jak vysoké byly náklady vynaložené na co-financování nákupu přenosových práv ČT. Jaká je přesná výše nákladů spojená s plánovanou účastí našeho týmu na MS).
 9. Jakou roli sehrál v rozhodnutí realizačního týmu manažer reprezentace pan Adam Štegl? Byl to on, kdo na základě analýzy aktuální situace předložil návrh na odvolání naší účasti předsedovi reprezentační komise?
 10. Jaké konkrétní podklady (analytická a důvodová zpráva) předal manažer reprezentací pan Adam Štegl předsedovi reprezentační komise panu Danielovi Čurdovi, když navrhoval odvolat náš reprezentační tým z MS
 11. Na základě, jakých konkrétních podkladů rozhodli jednotliví členové Exekutivy ČSH o naší neúčasti na MS. Kdo byl zpracovatelem těchto podkladů, kdo ověřil jejich faktickou správnost a kdo je na Exekutivě fyzicky předkládal?
 12. Kdo byli zástupci reprezentačního týmu, se kterými Exekutiva ČSH projednávala celou situaci a jaký měli k tomuto jednání mandát z titulu svojí pracovní pozice/funkce?
 13. Jak byl nastaven kontrolní mechanismus umožňující Exekutivě sledovat denní vývoj celé situace a případně reagovat včasně pověřením zodpovědných osob ke zformulování nových scénářů s cílem zúčastnit se MS. Existuje nějaká doložitelná forma pravidelného reportingu, který garantoval Exekutivě přístup ke kvalitním, ověřeným a aktuálním informacím na jejichž základě byla Exekutiva akceschopná?
 14. V médiích byla trenéry Filipem a Kubešem prezentována skutečnost, že probíhala dlouhá jednání realizačního týmu a také rozhovory s hráči a na základě těchto jednání bylo konstatováno, že tým není schopný účasti na MS. Byla v průběhu těchto jednání i řešena varianta náhradního týmu?

 

III. Dotazy k oblasti interní a externí komunikace a PR

 1. V médiích byl prezentován silně názor trenérů, naopak jsme nezaznamenali jediný konkrétní výstup manažera reprezentace pana Adama Štegla, a přitom se jednalo o manažerské nikoliv trenérské rozhodnutí. Čím si absenci této skutečnosti lze vysvětlit?
 2. Pokud byla diskutována i varianta náhradního týmu (o čemž informoval server sportschau.de) a ještě 12.1.2021 ve 13.00 zde bylo uvedeno, že na MS poletí náhradní tým, proč k tomu nakonec nedošlo? Kdo tuto variantu zavrhnul a proč?
 3. Kdo konkrétně zodpovídal za externí i interní komunikaci této události a následného rozhodnutí o naší neúčasti. Existoval pouze jeden komunikační zdroj, nebo se do médií vyjadřovalo více osob. Pokud ano proč a jak v tomto případě byla zajištěna nezbytná integrita externí komunikace?